Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Usługa IVR/SMS CHAT polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu telefonicznego lub
drogą SMS z Konsultantką w celu prowadzenia rozmów o charakterze erotycznym lub na umożliwieniu
Użytkownikowi kontaktu drogą SMS z Konsultantką w celu otrzymania informacji o
charakterze ezoterycznym.
2. Usługa IVR/SMS CHAT oferowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Usługa dostępna jest 24h na dobę.
4. Warunkiem skorzystania z usługi jest zapoznanie się z regulaminem.
5. Użytkownik korzystając z usługi IVR/SMS CHAT akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
6. Usługa dostępna jest tylko dla Użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Ostrzeżenie
zawarte jest w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo na stronie.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia, nagrania jak i opisy Konsultantek
obsługujących rozmowy SMS oraz połączenia telefoniczne, które zamieszczone są na stronie,
reklamach serwisu, jak i podczas prowadzonej rozmowy mogą być nieprawdziwe. Ponadto
treść prowadzonych rozmów nie ma charakteru wiążącego.
8. Informacje otrzymywane przez Użytkownika od Konsultantek stanowią formę rozrywki. Ich
treść nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.
9. Wszelkie materiały reklamowe Usługi publikowane w ramach serwisu nie stanową oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie ma prawa wymagać od Organizatora umożliwienia mu spotkania osobistego z Konsultantką oraz przekazania jej danych 2
osobowych.
11. Użytkownik nie jest uprawniony do osobistego spotkania z Konsultantką.
12. W celu skorzystania z usługi, w zależności od wyboru, Użytkownik wykonuje połączenie
telefoniczne pod numerem wskazany na stronie lub wysyła wiadomość SMS na numer
wskazany na stronie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownika, który nie przestrzega zasad
niniejszego Regulaminu, nie ukończył 18 roku życia, narusza obowiązujące przepisy prawa,
narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego lub normy społeczne.
14. Organizator nie odpowiada za treści przesyłane w wiadomościach SMS oraz treść rozmów
prowadzonych w ramach Usługi.
15. Organizator nie ma wpływu na treść prowadzonych rozmów telefonicznych oraz za pomocą
SMS w ramach Usługi.
16. Zabronione jest poruszanie przez Użytkownika tematów pornograficznych, erotycznych
zabronionych przez polskie prawo karne, zwłaszcza powiązanych z małoletnimi, użyciem
przemocy czy też posługiwaniem się zwierzęciem.
17. Użytkownik może zakończyć korzystanie z usługi w każdym momencie poprzez rozłączenie z
konsultantką/konsultantem lub przerwanie wysyłki sms.
18. Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego
operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu:
– 708 877 549– 7,69 PLN brutto za minutę połączenia,

II. Odpowiedzialność

1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak
najwyższym poziomie i bez zakłóceń.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem
przez Użytkowników, którzy nie osiągnęli pełnoletności.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z
jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi lub za
opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za
siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe,
awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway, nieprawidłowości w funkcjonowaniu
operatorów sieci GSM i inne zdarzenia będące poza wpływem i kontrolą Organizatora, niemożliwe do
przewidzenia.
5. Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w
każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez operatora lub
uprawnione organy publiczne.
6. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe
sądy powszechne.

III. Postanowienia końcowe

1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM,
Orange P4), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Do korzystania z Usługi
nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
2.Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora jego danych osobowych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj.
odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania
reklamacji.
3. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu powinny być kierowane w formie elektronicznej
na reklamacje@teleaudio.pl Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawca reklamacji zostanie powiadomiony o
rozpatrzeniu reklamacji w tej samej formie w jakiej złożył.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny.